QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG NĂM 2020
30/12/2019 5:01:43 CH
    Căn cứ Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐND ngày 26 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân xã Quảng Thọ về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; Xét đề nghị của Công chức Văn phòng - Thống kê xã. Uỷ ban nhân dân xã Quảng Thọ ban hành Mục tiếu chất lượng năm 2020.
   
    Nội dung của Mục tiêu chất lượng có trong tập tin đính kèm:

 

Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 ()
Hà Hiền
 In trang]