QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NỘI BỘ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001:2015 TẠI UBND XÃ NĂM 2020
06/01/2020 5:01:43 CH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định 19/2014/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 12/2015/QĐ-UBND ngày 12 tháng 3 năm 2015 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc xây dựng, áp dụng, công bố, duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động kiểm tra tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; Kế hoạch số 94/KH-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2019 của UBND xã về việc duy trì và cải tiến hệ thống Quản lý chát lượng theo TCVN ISO 9001:2015 tại UBND xã năm 2020;

Xét đề nghị của Ban Chỉ đạo ISO, đại diện lãnh đạo về chất lượng của Ủy ban nhân dân xã,

UBND xã Quảng Thọ phê duyệt Kế hoạch đánh giá chất lượng nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại UBND xã năm 2020 (có phụ lục kèm theo), cụ thể như sau:

    Chi tiết Quyết định có trong tập tin đính kèm:

Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 ()
Hà Hiền
 In trang]