QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG NĂM 2020 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ QUẢNG THỌ
06/01/2020 5:01:43 CH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 12/2015/QĐ-UBND ngày 12 tháng 3 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xây dựng, áp dụng, công bố, duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 và hoạt động kiểm tra tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;

Xét đề nghị của Công chức Văn phòng - Thống kê xã,

Uỷ ban nhân dân xã Quảng Thọ ban hành Chính sách chất lượng năm 2020 (kèm theo Chính sách chất lượng năm 2020).

    Nội dung chi tiết của Quyết định có trong tập tin đính kèm:

Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 ()
Hà Hiền
 In trang]