Tra cứu Thủ tục hành chính

Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội
Lĩnh vực: Văn hóa - Thể thao
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cấp xã
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch UBND cấp xã
Nơi tiếp nhận: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả - UBND xã, phường, thị trấn.
Thời gian tiếp nhận: Từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ Lễ theo quy định)
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản thông báo kèm hồ sơ hợp lệ.
Phí, lệ phí: 0

a) Đơn vị tổ chức lễ hội truyền thống, lễ hội văn hóa, lễ hội ngành nghề cấp xã được tổ chức hàng năm phải gửi thông báo đến Ủy ban nhân dân cấp xã trước ngày dự kiến tổ chức lễ hội ít nhất 15 ngày;

b) Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản thông báo kèm hồ sơ hợp lệ:

- Nếu không có ý kiến trả lời thì UBND cấp xã gửi thông báo được tổ chức lễ hội theo nội dung đã thông báo.

- Nếu không đồng ý với nội dung thông báo thì UBND cấp xã phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Tên hồ sơ Loại mẫu Mẫu tải về
Tên lễ hội, sự cần thiết về việc tổ chức lễ hội; Bản chính
Thời gian, địa điểm, quy mô và các hoạt động của lễ hội; Bản chính
Dự kiến thành phần, số lượng khách mời; Bản chính
Dự kiến thành phần Ban tổ chức lễ hội; Bản chính
Phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường. Bản chính

Số lượng bộ hồ sơ: 01 (bộ).

Không