Tra cứu Thủ tục hành chính

Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã.
Lĩnh vực: Phát triển nông thôn
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cấp xã
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp xã
Nơi tiếp nhận: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả - UBND xã, phường, thị trấn.
Thời gian tiếp nhận: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ Lễ theo quy định)
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định.
Phí, lệ phí: 0

- Bước 1: Nộp hồ sơ: Tổ chức, cá nhân tiến hành lập hồ sơ theo quy định và nộp hồ sơ giấy tại UBND cấp xã.

- Bước 2: Hoàn chỉnh hồ sơ: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, UBND cấp xã có trách nhiệm xem xét, kiểm tra hồ sơ; trường hợp hồ sơ không hợp lệ, UBND cấp xã thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân đề nghị phê duyệt phương án để hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

- Bước 3: Xem xét và phê duyệt: Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, UBND cấp xã có trách nhiệm thẩm định hồ sơ, trường hợp đủ điều kiện thì ban hành Quyết định phê duyệt; trường hợp không đủ điều kiện phê duyệt thì ban hành Thông báo lý do và trả lại hồ sơ cho tổ chức, cá nhân đề nghị phê duyệt.

Tên hồ sơ Loại mẫu Mẫu tải về
- Tờ trình đề nghị phê duyệt; Bản chính
- Dự thảo phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp; Bản chính
- Báo cáo kết quả tính toán kỹ thuật; Bản chính
- Văn bản góp ý kiến của các cơ quan, đơn vị liên quan; Bản chính
- Các tài liệu liên quan khác kèm theo (nếu có). Bản chính

Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ

Không