Tra cứu Thủ tục hành chính

Đăng ký kê khai số lượng chăn nuôi tập trung và nuôi trồng thủy sản ban đầu.
Lĩnh vực: Phòng, chống thiên tai
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cấp xã
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp xã
Nơi tiếp nhận: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả - UBND xã
Thời gian tiếp nhận: Từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ Lễ theo quy định)
Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ (07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ)
Phí, lệ phí: 0

- Bước 1: Các hộ chăn nuôi tập trung kê khai trong thời gian 15 ngày kể từ khi bắt đầu chăn nuôi và gửi bản đăng ký kê khai đến UBND cấp xã.

+ Các hộ nuôi trồng thủy sản kê khai khi thực hiện nuôi trồng thủy sản và gửi bản đăng ký kê khai lên UBND cấp xã.

- Bước 2: Trong thời gian 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được bản kê khai, UBND cấp xã có trách nhiệm kiểm tra, xác nhận kê khai đối với các hộ chăn nuôi tập trung. Đối với các hộ nuôi trồng thủy sản thực hiện kê khai, UBND cấp xã xác nhận ngay khi thực hiện nuôi trồng.

Tên hồ sơ Loại mẫu Mẫu tải về
- Bản kê khai số lượng chăn nuôi tập trung (hoặc nuôi trồng thủy sản) ban đầu theo mẫu số 6 phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 02/2017/NĐ-CP. Bản chính

Số lượng bộ hồ sơ: 02 bộ

Không