Lãnh đạo ủy ban nhân dân xã

HOÀNG CÔNG PHONG
CHỦ TỊCH
Email: hcphong.quangtho@thuathienhue.gov.vn
SĐT: 091 424 3474

TRẦN KÌM
PHÓ CHỦ TỊCH
Email: tkim.quangtho@thuathienhue.gov.vn
SĐT: 094 492 5495

NGUYỄN VĂN LỘC
ỦY VIÊN ỦY BAN NHÂN DÂN
Email: nvloc.quangtho@thuathienhue.gov.vn
SĐT: 091 258 0591
Hà Hiền
 In trang]
Các bài khác