LỊCH CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO CƠ QUAN

STT Thời gian Hạng mục công việc
1 Thứ Hai, 01/07/2024
2 Thứ Ba, 02/07/2024
3 Thứ Tư, 03/07/2024
4 Thứ Năm, 04/07/2024
5 Thứ Sáu, 05/07/2024
6 Thứ Bảy, 06/07/2024
7 Chủ Nhật, 07/07/2024
Xuất file