LỊCH CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO CƠ QUAN

STT Thời gian Hạng mục công việc
1 Thứ Hai, 05/12/2022
2 Thứ Ba, 06/12/2022
3 Thứ Tư, 07/12/2022
4 Thứ Năm, 08/12/2022
5 Thứ Sáu, 09/12/2022
6 Thứ Bảy, 10/12/2022
7 Chủ Nhật, 11/12/2022
Xuất file