LỊCH CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO CƠ QUAN

STT Thời gian Hạng mục công việc
1 Thứ Hai, 04/07/2022
2 Thứ Ba, 05/07/2022
3 Thứ Tư, 06/07/2022
4 Thứ Năm, 07/07/2022
5 Thứ Sáu, 08/07/2022
6 Thứ Bảy, 09/07/2022
7 Chủ Nhật, 10/07/2022
Xuất file