LỊCH CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO CƠ QUAN

STT Thời gian Hạng mục công việc
1 Thứ Hai, 18/10/2021
2 Thứ Ba, 19/10/2021
3 Thứ Tư, 20/10/2021
4 Thứ Năm, 21/10/2021
5 Thứ Sáu, 22/10/2021
6 Thứ Bảy, 23/10/2021
7 Chủ Nhật, 24/10/2021
Xuất file