LỊCH CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO CƠ QUAN

STT Thời gian Hạng mục công việc
1 Thứ Hai, 17/01/2022
2 Thứ Ba, 18/01/2022
3 Thứ Tư, 19/01/2022
4 Thứ Năm, 20/01/2022
5 Thứ Sáu, 21/01/2022
6 Thứ Bảy, 22/01/2022
7 Chủ Nhật, 23/01/2022
Xuất file