LỊCH CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO CƠ QUAN

STT Thời gian Hạng mục công việc
1 Thứ Hai, 08/08/2022
2 Thứ Ba, 09/08/2022
3 Thứ Tư, 10/08/2022
4 Thứ Năm, 11/08/2022
5 Thứ Sáu, 12/08/2022
6 Thứ Bảy, 13/08/2022
7 Chủ Nhật, 14/08/2022
Xuất file