TIẾN ĐỘ XỬ LÝ HỒ SƠ TTHC 2021
Đã tiếp nhận: 1795 hồ sơ
Đã giải quyết: 1783 hồ sơ

Tình hình, kết quả giải quyết TTHC 2020

 

Quan trắc chất lượng nước

Địa điểm: Cầu Niêm Phò A (1)

PH: 6,806

NH3: 0,02189 mg/l

H2S: 0,00529 mg/l

NO2: 0,2267 mg/l

Oxy hòa tan: 8,747 mg/l

Nhiệt độ: 21,482 oC

Dòng chảy: 0,2489 m/s

Thời gian lấy mẫu: 17/10/2021 11:12:49 CH

Y Tế

Tổng số khám: 5284 lượt

BHYT: 2025 lượt

Khám dự phòng: 3259 lượt

 

Giáo dục