TIẾN ĐỘ XỬ LÝ HỒ SƠ TTHC 2022
Đã tiếp nhận: 107 hồ sơ
Đã giải quyết: 84 hồ sơ

Tình hình, kết quả giải quyết TTHC 2020

 

Quan trắc chất lượng nước

Địa điểm: Cầu Niêm Phò A (1)

PH: 6,759

NH3: 0,02999 mg/l

H2S: 0,00866 mg/l

NO2: 0,2461 mg/l

Oxy hòa tan: 6,637 mg/l

Nhiệt độ: 27,719 oC

Dòng chảy: 0,2682 m/s

Thời gian lấy mẫu: 17/01/2022 5:25:43 CH

Y Tế

Tổng số khám: 5284 lượt

BHYT: 2025 lượt

Khám dự phòng: 3259 lượt

 

Giáo dục