TIẾN ĐỘ XỬ LÝ HỒ SƠ TTHC 2022
Đã tiếp nhận: 1171 hồ sơ
Đã giải quyết: 1157 hồ sơ

Tình hình, kết quả giải quyết TTHC 2020

 
Có lỗi xảy ra. Lỗi: QuanTracMoiTruong hiện chưa có.

Y Tế

Tổng số khám: 5284 lượt

BHYT: 2025 lượt

Khám dự phòng: 3259 lượt

 

Giáo dục