Danh sách các điểm quan trắc chất lượng nước

Địa điểm Thời gian lấy mẫu pH NH3 (mg/l) H2S (mg/l) NO2 (mg/l) DO (mg/l) Nhiệt độ (oC) Dòng chảy (m/s)
Cầu Niêm Phò A (1) 21/07/2022 6:22:49 SA 7,222 0,0221 0,00626 0,4279 10,12 31,961 0,2117
Cầu Niêm Phò A (2) 21/07/2022 6:22:49 SA 8,116 0,01375 0,00845 0,2762 8,03 26,866 0,2797
Cầu Niêm Phò B 21/07/2022 6:22:49 SA 7,826 0,01943 0,00661 0,2122 6,76 21,804 0,2101
Cầu Ngã Tư (1) 21/07/2022 6:22:49 SA 7,836 0,01139 0,0058 0,2004 6,91 27,71 0,2998
Cầu Ngã Tư (2) 21/07/2022 6:22:49 SA 7,688 0,01585 0,00747 0,4658 7,68 31,314 0,2806
Khu Lưu Niệm Tố Hữu 21/07/2022 6:22:49 SA 7,525 0,02967 0,00905 0,3733 7,02 27,952 0,2362
Cơ Sở Sản Xuất Rau Má 21/07/2022 6:22:49 SA 7,42 0,01833 0,00985 0,4921 10,64 26,275 0,2161
Trường Tiểu Học Số 2 21/07/2022 6:22:49 SA 6,67 0,02727 0,00537 0,2267 5,81 25,416 0,2406
Node 9 21/07/2022 6:22:49 SA 8,581 0,12287 0,02028 1,7578 7,82 30,144 0,3166
Node 10 21/07/2022 6:22:49 SA 3,606 0,20009 0.00809 0,4289 2,71 14,097 0,9725
(*) Bảng thông số này được trích xuất từ hệ thống quan trắc môi trường của đề tài cấp Bộ TT&TT 18/2022

 

 

Thông số an toàn

 

Gây ảnh hưởng tới khả năng sinh trưởng của cá và có thể dẫn đến bệnh.

 

Gây ức chế sinh trưởng và có thể gây chết rải rác.

 

Gây ngộ độc và làm chết cá.

Các lưu ý kỹ thuật về giám sát môi trường ao nuôi

Yêu cầu kỹ thuật

 • Lưu tốc dòng chảy 0,2-0,3 m/s
 • pH: 6,5 - 8,5
 • Oxy hoà tan: > 4 mg/L
 • NH3: < 0,03 mg/L
 • H2S: < 0,01 mg/L
 • NO2: < 0,5 mg/L
 • Nhiệt độ nước: 20 - 33 oC
 • Độ trong: > 40 cm

Cảnh báo cấp 1: Gây ảnh hưởng đến khả năng sinh trưởng của cá và có thể dẫn đến bệnh

 • Lưu tốc dòng chảy: > 0,5m/s hoặc <0,2 m/s
 • pH: < 6 hoặc > 9
 • Oxy hoà tan: < 3 mg/L
 • NH3: > 0,05 mg/L
 • H2S: > 0,01 và < 0,03 mg/L
 • NO2: 0,5 - 1 mg/L
 • Nhiệt độ nước: < 20 và > 33 oC
 • Độ trong: 30 - 35 cm

Cảnh báo cấp 2: Ức chế sinh trưởng và có thể gây chết rải rác

 • Lưu tốc dòng chảy: > 1m/s hoặc < 0,1 m/s
 • pH: < 5,5 hoặc > 9,5
 • Oxy hoà tan: < 2 mg/L
 • NH3: > 1 mg/L
 • H2S: > 0,03 và < 0,1 mg/L
 • NO2: 1 - 3 mg/L
 • Nhiệt độ nước: < 15 oC
 • Độ trong: 20-25 cm

Cảnh báo cấp 3: Gây ngộ độc và làm chết cá

 • Lưu tốc dòng chảy: > 2m/s gây tổn thất lồng nuôi
 • pH: < 5 hoặc > 9,5
 • Oxy hoà tan: < 2 mg/L
 • NH3: > 2 - 3 mg/L
 • H2S: > 0,1 mg/L
 • NO2: > 3 mg/L
 • Nhiệt độ nước: 10 - 15 oC
 • Độ trong: < 20 cm