Danh sách các điểm quan trắc chất lượng nước

Địa điểm Thời gian lấy mẫu pH NH3 (mg/l) H2S (mg/l) NO2 (mg/l) DO (mg/l) Nhiệt độ (oC) Dòng chảy (m/s)
Cầu Niêm Phò A (1) 09/08/2021 8:54:36 SA 11,854355 0,02541 0,00545 0,4886 0 31,625 0,2898
Cầu Niêm Phò A (2) 17/01/2022 4:45:54 CH 7,69 0,01637 0,00936 0,2893 4,698 20,916 0,2978
Cầu Niêm Phò B 17/01/2022 4:45:56 CH 7,663 0,02256 0,00616 0,2595 4,628 29,519 0,2667
Cầu Ngã Tư (1) 17/01/2022 4:46:00 CH 8,396 0,01219 0,00966 0,4943 4,002 29,737 0,2224
Cầu Ngã Tư (2) 17/01/2022 4:45:46 CH 6,626 0,01297 0,00892 0,4063 5,804 32,774 0,2137
Khu Lưu Niệm Tố Hữu 17/01/2022 4:46:02 CH 7,157 0,01621 0,00886 0,2483 8,142 31,978 0,2901
Cơ Sở Sản Xuất Rau Má 17/01/2022 4:45:38 CH 7,248 0,02105 0,00834 0,4873 7,466 23,906 0,2754
Trường Tiểu Học Số 2 17/01/2022 4:46:02 CH 6,588 0,01123 0,0051 0,397 7,892 23,414 0,2171
Node 9 17/01/2022 4:45:56 CH 8,404 0,26649 0,07854 3,0381 1,539 34,873 1,1924
Node 10 17/01/2022 4:46:00 CH 6,234 0,01888 0,07022 1,5679 4,089 14,273 2,2766
(*) Bảng thông số này được trích xuất từ hệ thống quan trắc môi trường của Công ty H.Factor và Nông nghiệp số

Thông số an toàn

Gây ảnh hưởng tới khả năng sinh trưởng của cá và có thể dẫn đến bệnh.

Gây ức chế sinh trưởng và có thể gây chết rải rác.

Gây ngộ độc và làm chết cá.

Các lưu ý kỹ thuật về giám sát môi trường ao nuôi

Yêu cầu kỹ thuật

 • Lưu tốc dòng chảy 0,2-0,3 m/s
 • pH: 6,5 - 8,5
 • Oxy hoà tan: > 4 mg/L
 • NH3: < 0,03 mg/L
 • H2S: < 0,01 mg/L
 • NO2: < 0,5 mg/L
 • Nhiệt độ nước: 20 - 33 oC
 • Độ trong: > 40 cm

Cảnh báo cấp 1: Gây ảnh hưởng đến khả năng sinh trưởng của cá và có thể dẫn đến bệnh

 • Lưu tốc dòng chảy: > 0,5m/s hoặc <0,2 m/s
 • pH: < 6 hoặc > 9
 • Oxy hoà tan: < 3 mg/L
 • NH3: > 0,05 mg/L
 • H2S: > 0,01 và < 0,03 mg/L
 • NO2: 0,5 - 1 mg/L
 • Nhiệt độ nước: < 20 và > 33 oC
 • Độ trong: 30 - 35 cm

Cảnh báo cấp 2: Ức chế sinh trưởng và có thể gây chết rải rác

 • Lưu tốc dòng chảy: > 1m/s hoặc < 0,1 m/s
 • pH: < 5,5 hoặc > 9,5
 • Oxy hoà tan: < 2 mg/L
 • NH3: > 1 mg/L
 • H2S: > 0,03 và < 0,1 mg/L
 • NO2: 1 - 3 mg/L
 • Nhiệt độ nước: < 15 oC
 • Độ trong: 20-25 cm

Cảnh báo cấp 3: Gây ngộ độc và làm chết cá

 • Lưu tốc dòng chảy: > 2m/s gây tổn thất lồng nuôi
 • pH: < 5 hoặc > 9,5
 • Oxy hoà tan: < 2 mg/L
 • NH3: > 2 - 3 mg/L
 • H2S: > 0,1 mg/L
 • NO2: > 3 mg/L
 • Nhiệt độ nước: 10 - 15 oC
 • Độ trong: < 20 cm