Danh sách các điểm quan trắc chất lượng nước

Địa điểm Thời gian lấy mẫu pH NH3 (mg/l) H2S (mg/l) NO2 (mg/l) DO (mg/l) Nhiệt độ (oC) Dòng chảy (m/s)
Cầu Niêm Phò A (1) 09/08/2021 8:54:36 SA 11,854355 0,02541 0,00545 0,4886 0 31,625 0,2898
Cầu Niêm Phò A (2) 17/10/2021 10:29:02 CH 7,45 0,01822 0,00872 0,3086 6,304 22,787 0,2166
Cầu Niêm Phò B 17/10/2021 10:28:43 CH 8,381 0,01956 0,00997 0,4061 4,016 21,074 0,2758
Cầu Ngã Tư (1) 17/10/2021 10:29:04 CH 7,657 0,0177 0,00849 0,339 6,256 20,494 0,2065
Cầu Ngã Tư (2) 17/10/2021 10:29:03 CH 7,897 0,01336 0,00558 0,3574 8,286 24,055 0,2306
Khu Lưu Niệm Tố Hữu 17/10/2021 10:28:56 CH 6,8 0,01933 0,00652 0,3427 7,887 21,724 0,2006
Cơ Sở Sản Xuất Rau Má 17/10/2021 10:29:05 CH 7,653 0,02078 0,00529 0,4398 6,031 28,563 0,2781
Trường Tiểu Học Số 2 17/10/2021 10:28:47 CH 8,373 0,02968 0,00667 0,3592 4,084 28,276 0,2442
Node 9 17/10/2021 10:29:01 CH 4,917 0,21828 0,00985 1,7876 6,167 23,12 2,3508
Node 10 17/10/2021 10:29:06 CH 3,523 0,28828 0,07551 2,9102 5,242 20,593 2,2445
(*) Bảng thông số này được trích xuất từ hệ thống quan trắc môi trường của Công ty H.Factor và Nông nghiệp số

Thông số an toàn

Gây ảnh hưởng tới khả năng sinh trưởng của cá và có thể dẫn đến bệnh.

Gây ức chế sinh trưởng và có thể gây chết rải rác.

Gây ngộ độc và làm chết cá.

Các lưu ý kỹ thuật về giám sát môi trường ao nuôi

Yêu cầu kỹ thuật

 • Lưu tốc dòng chảy 0,2-0,3 m/s
 • pH: 6,5 - 8,5
 • Oxy hoà tan: > 4 mg/L
 • NH3: < 0,03 mg/L
 • H2S: < 0,01 mg/L
 • NO2: < 0,5 mg/L
 • Nhiệt độ nước: 20 - 33 oC
 • Độ trong: > 40 cm

Cảnh báo cấp 1: Gây ảnh hưởng đến khả năng sinh trưởng của cá và có thể dẫn đến bệnh

 • Lưu tốc dòng chảy: > 0,5m/s hoặc <0,2 m/s
 • pH: < 6 hoặc > 9
 • Oxy hoà tan: < 3 mg/L
 • NH3: > 0,05 mg/L
 • H2S: > 0,01 và < 0,03 mg/L
 • NO2: 0,5 - 1 mg/L
 • Nhiệt độ nước: < 20 và > 33 oC
 • Độ trong: 30 - 35 cm

Cảnh báo cấp 2: Ức chế sinh trưởng và có thể gây chết rải rác

 • Lưu tốc dòng chảy: > 1m/s hoặc < 0,1 m/s
 • pH: < 5,5 hoặc > 9,5
 • Oxy hoà tan: < 2 mg/L
 • NH3: > 1 mg/L
 • H2S: > 0,03 và < 0,1 mg/L
 • NO2: 1 - 3 mg/L
 • Nhiệt độ nước: < 15 oC
 • Độ trong: 20-25 cm

Cảnh báo cấp 3: Gây ngộ độc và làm chết cá

 • Lưu tốc dòng chảy: > 2m/s gây tổn thất lồng nuôi
 • pH: < 5 hoặc > 9,5
 • Oxy hoà tan: < 2 mg/L
 • NH3: > 2 - 3 mg/L
 • H2S: > 0,1 mg/L
 • NO2: > 3 mg/L
 • Nhiệt độ nước: 10 - 15 oC
 • Độ trong: < 20 cm