Phê duyệt dự án xây dựng bảng giá các loại đất năm 2020, áp dụng cho thời gian 05 năm (2020-2024) trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
12/04/2019 5:01:43 CH
Ngày 08 tháng 4 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 882/QĐ-UBND về việc phê duyệt Dự án Xây dựng bảng giá các loại đất năm 2020, áp dụng cho thời gian 05 năm (2020-2024) trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Tên Dự án: Xây dựng bảng giá các loại đất năm 2020, áp dụng cho thời gian 05 năm (2020-2024) trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế (viết tắt là Bảng giá đất 05 năm (2020-2024)).

Nội dung dự án: Theo Dự án Bảng giá đất 05 năm (2020-2024) đính kèm Quyết định này.

Thời gian thực hiện: Từ ngày 01/5/2019 đến 31/12/2019.

Đơn vị thực hiện Dự án: 

+ Chủ trì và thực hiện dự án: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế.

+ Đơn vị tư vấn: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế.

+ Cơ quan phối hợp thực hiện dự án: các Sở ngàng cấp tỉnh có liên quan; UBND các huyện, thị xã, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn.

Kinh phí thực hiện Dự án (tạm tính): 496.210.000 đồng (Bốn trăm chín mươi sáu triệu hai trăm mười nghìn đồng chẵn) từ nguồn ngân sách cấp theo quy định (Sở Tài chính thẩm định, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định cụ thể).

(Nội dung cụ thể của Dự án được thể hiện theo file đính kèm).

Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 ()
Trần Phúc
 In trang]