Kế hoạch kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn xã năm 2021
04/01/2021 5:01:43 CH
Thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Ủy ban nhân dân xã ban hành Kế hoạch kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật năm 2021, với các nội dung như sau:  
Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 ()
Minh Hương
 In trang]