Kế hoạch rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật năm 2021
04/01/2021 5:01:43 CH
Thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Nhằm rà soát, hệ thống hoá các văn bản quy phạm pháp luật được ban hành áp dụng trên địa bàn, Ủy ban nhân dân xã Quảng Thọ xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2021 trên địa bàn xã, như sau:  
Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 ()
Minh Hương
 In trang]