Rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2022 - 2025
04/11/2022 11:14:25 SA

Ngày 31/10/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Kế hoạch số 416/KH-UBND rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính (gọi tắt là TTHC) nội bộ trong cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2022 - 2025 nhằm triển khai thực hiện đồng bộ và cụ thể hóa có hiệu quả, đúng tiến độ các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 1085/QĐ-TTg ngày 15 tháng 9 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Ban hành Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống cơ quan hành chính nhà nước giai đoạn 2022 - 2025 (gọi tắt là Quyết định số 1085/QĐ-TTg).

Cụ thể, về thống kê, công bố, công khai TTHC nội bộ, phấn đấu trước ngày 15 tháng 01 năm 2023 hoàn thành điền biểu mẫu thống kê TTHC nội bộ. Trước ngày 01 tháng 4 năm 2023, 100% TTHC nội bộ thuộc phạm vi quản lý của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh (gọi tắt là Sở, ban, ngành) được thống kê, công bố (lần đầu) và 100% TTHC nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước được công khai trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Thừa Thiên Huế.

Về rà soát, phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hoá TTHC nội bộ, phấn đấu trước ngày 01/01/2025, 100% TTHC nội bộ thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh được rà soát, đơn giản hoá, bảm đảm đạt tỷ lệ cắt giảm ít nhất 20% TTHC và 20% chi phí tuân thủ TTHC. Trong đó: Trước ngày 01/01/2024: Rà soát và phê duyệt phương án đơn giản hoá đối với ít nhất 50% TTHC nội bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý. Trước ngày 01/01/2025: Rà soát và phê duyệt phương án đơn giản hoá đối với 100% TTHC nội bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý.

Để đạt được những mục tiêu nói trên, Kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau: Xây dựng, ban hành Kế hoạch và ban hành các văn bản triển khai thực hiện Quyết định số 1085/QĐ-TTg. Thống kê, rà soát TTHC nội bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của UBND tỉnh. Công bố, cập nhật, công khai trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Thừa Thiên Huế, không cần công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC của Cổng Dịch vụ công quốc gia. Rà soát, đề xuất phương án cắt giảm, đơn giản hoá TTHC và phê duyệt Quyết định về phương án đơn giản hoá TTHC nội bộ. Tổ chức quán triệt, tập huấn, tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn và kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Quyết định số 1085/QĐ-TTg và Kế hoạch này.

Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Kế hoạch số 416/KH-UBND rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2022 - 2025 ()
thuathienhue.gov.vn
 In trang]