Uỷ ban nhân dân xã Quảng Thọ: kế hoạch tuyên truyền về công tác bầu cử đại biểu quốc hội khóa xv và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
01/03/2021 5:04:49 CH
 Thực hiện kế hoạch số 36/KH-UBND ngày 23/02/2021 của UBND huyện về việc tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, UBND xã xây dựng Kế hoạch tuyên truyền về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026, cụ thể như sau:

         

         

 

          I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

          1. Nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về chủ trương, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bầu cử; ý nghĩa, vai trò tầm quan trọng của bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, tạo sự thống nhất trong toàn Đảng, sự đồng thuận trong toàn xã hội, thực hiện thành công cuộc bầu cử.

          2. Tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy các cấp về công tác bầu cử, bảo đảm phát huy quyền làm chủ của Nhân dân trong công tác bầu cử, nêu cao vai trò, trách nhiệm và nghĩa vụ công dân trong việc sáng suốt lựa chọn bầu ra những đại biểu ưu tú về đức, tài xứng đáng là đại diện cho tiếng nói, nguyện vọng của nhân dân vào Quốc hội và HĐND các cấp.

          3. Để cử tri trên địa bàn xã nắm vững và thực hiện đúng nội dung của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương, các văn bản liên quan đến công tác bầu cử.

          4.Việc tuyên truyền phải được tiến hành thường xuyên, liên tục trước, trong và sau bầu cử với nội dung, hình thức phong phú, đa dạng, thiết thực, hiệu quả; gắn tuyên truyền bầu cử với tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước trong cùng thời điểm.

          5. Đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIV.

          6. Chủ động đấu tranh có hiệu quả với những âm mưu, hoạt động chống phá bầu cử, chống phá chế độ, cản trở sự nghiệp đổi mới đất nước của nhân dân ta.

         II. NỘI DUNG, THỜI GIAN, HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN

  1. Nội dung tuyên truyền

        a) Tuyên truyền trước ngày bầu cử: từ nay đến tháng 03/2021

        - Tuyên truyền các văn bản lãnh, chỉ đạo của Đảng và Nhà nước về công tác bầu cử: Hiến pháp năm 2013, Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Chỉ thị 45-CT/TW ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị về “Lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026”; Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 14/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về “Tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026”,Nghị quyết số 1185/NQ-UBTVQH14 về dự kiến số lượng, cơ cấu, thành phần đại biểu Quốc hội khóa XVNghị quyết số 1186/NQ-UBTVQH14 về việc hướng dẫn tổ chức hội nghị cử tri, việc giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã ở thôn, tổ dân phố, việc hiệp thương, giới thiệu người ứng cử, lập danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân trong bầu cử bổ sungNghị quyết số 1187/NQ-UBTVQH14 về dự kiến cơ cấu, thành phần, phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

         - Tuyên truyền sâu rộng về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 là sự kiện chính trị lớn, có ý nghĩa quan trọng đối với cả nước và quê hương; tuyên truyền công tác tổ chức bầu cử được diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng, toàn quân và toàn dân xã nhà ra sức thi đua lập thành tích cao nhất chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ huyện Quảng Điền lần thứ XIV, Đại hội Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XVI và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

         - Tuyên truyền những thành tựu của Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp qua các thời kỳ, đặc biệt là những đổi mới trong hoạt động lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước những năm gần đây.

         - Tuyên truyền công tác chuẩn bị bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, điều kiện vật chất, kỹ thuật, tài chính bảo đảm thành công cho cuộc bầu cử; các phương án chủ động ứng phó với những tình huống có thể xảy ra trong thời gian tiến hành bầu cử. Kết quả giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các khiếu nại, tố cáo của công dân, ngăn chặn mọi hành vi vi phạm pháp luật về bầu cử.

        - Tuyên truyền sự lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả của cấp ủy đảng và chính quyền các cấp đối với công tác bầu cử (chuẩn bị tổ chức và quá trình thực hiện...); nhấn mạnh vai trò, tinh thần trách nhiệm của các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị cũng như cử tri cả nước, góp phần vào sự thành công của cuộc bầu cử.

        - Tuyên truyền đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc phá hoại cuộc bầu cử, lợi dụng bầu cử để kích động, gây rối, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chống phá Đảng và Nhà nước.

        - Tuyên truyền Hội nghị Hiệp thương lần thứ nhất, thời gian từ ngày 03/02/2021 đến 17/02/2021.

        - Tuyên truyền Hội nghị Hiệp thương lần thứ hai, thời gian từ ngày 15/3/2021 đến 19/3/2021.

        - Tuyên truyền các Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác, nơi cư trú; Hội nghị vận động bầu cử.

        b) Tuyên truyền trong thời gian gần và diễn ra bầu cử: từ tháng 04/2021 đến ngày bầu cử 23/5/2021

         - Tuyên tuyền Hội nghị Hiệp thương lần thứ ba, thời gian từ 14/4/2021 đến 18/4/2021.

         - Tuyên truyền về tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp, quyền và nghĩa vụ của người ứng cử, quyền lợi và nghĩa vụ của cử tri, các quy định về bầu cử và thể thức bầu cử.

         - Tuyên truyền về sự tham gia tích cực, chủ động của nhân dân đối với cuộc bầu cử. Tuyên truyền vai trò của các cơ quan, đơn vị trong hoạt động kiểm tra, giám sát bầu cử.

         - Tiếp tục tuyên truyền đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc phá hoại cuộc bầu cử, lợi dụng bầu cử để kích động, gây rối, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chống phá Đảng và Nhà nước.

        c) Tuyên truyền sau ngày bầu cử 23/5/2021

Tập trung tuyên truyền kết quả bầu cử và không khí dân chủ, đúng pháp luật trong bầu cử, nhất là ý thức tự giác thực hiện quyền lợi và trách nhiệm của cử tri. Kết quả các hoạt động và các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng cuộc bầu cử, biểu dương kịp thời những đơn vị và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử.

  1. Hình thức tuyên truyền

          - Tăng cường thời gian tiếp sóng trên hệ thống Đài truyền thanh huyện, đài truyền thanh xã; trang thông tin điện tử của xã.

          - Thông qua các buổi sinh hoạt, họp dân ở các thôn, và các ban ngành đoàn thể cấp xã.

          - Triển khai tuyên truyền, cổ động trực quan, như treo băng rôn, áp phích, panô, khẩu hiệu tuyên truyền tại khu vực trung tâm xã và các tuyến đường chính và cửa ngõ giao thông của xã, thôn.

         III. KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN

        1. Nhiệt liệt chào mừng Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026!

        2. Ngày 23-5-2021, cử tri cả nước đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026!

       3. Cử tri cả nước tích cực tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026!

       4. Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp là quyền và nghĩa vụ của mỗi công dân!

       5. Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là ngày hội của toàn dân!

       6. Sáng suốt lựa chọn những người tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân bầu vào Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026!

       7. Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp là trực tiếp góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân!

       8. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thi đua lập thành tích chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026!

       9. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!

       10. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!

      1 1. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

       IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

       1. Ban Văn hóa - Thông tin xã

        - Đẩy mạnh công tác tuyên truyền cổ động trực quan bằng các cụm panô, băng rôn, khẩu hiệu, cờ Đảng, cờ Tổ quốc, cờ phướn… tại trụ sở cơ quan UBND xã, tuyến đường tỉnh lộ 19 đoạn từ thôn La Vân Thượng đến cổng vào Khu lưu niệm Đại tướng Nguyễn Chí Thanh.

        - In 02 cụm panô và dựng trước trụ sở cơ quan UBND xã.

        - Xây dựng nội dung tuyên truyền bầu cử; và đưa tin về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

        - Đôn đốc, nhắc nhở và triểm tra các thôn, các cơ quan, đơn vị trang hoàng trước, trong và sau thời gian diễn ra bầu cử.

        - Tham mưu TT.UBND xã Giới thiệu các gương điển hình tiến tiến đã có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử.

       2. Đài truyền thanh xã

        - Tăng cường công tác tuyên truyền bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

       3. Các cơ quan, đơn vị, trường  học đóng trên địa bàn xã

       Tổ chức vệ sinh tại công sở khang trang, sạch đẹp treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc, cờ phướn, băng rôn khẩu hiệu tại cơ quan, đơn vị  mình.

       4. Các ban ngành, đoàn thể cấp xã

       Tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, đoàn viên của mình dọn dẹp vệ sinh đường làng, ngõ xóm khang trang, sạch đẹp; treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc tại gia đình mình.

       5. Công an, Ban CHQS xã

        Xây dựng kế hoạch tăng cường công tác kiểm tra, tuần tra trước, trong và sau thời gian bầu cử, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; kịp thời xử lý nghiêm khắc những phần tử gây rối, lợi dụng bầu cử để xuyên tạc các quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước gây mất đoàn kết trong nhân dân.

        6. Ban điều hành các thôn

        Vận động Người dân tích cực tham gia bầu cử và các phong trào thi đua yêu nước, lao động sáng tạo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần; đồng thời, vận động nhân dân tổ chức làm vệ sinh, phát quang đường làng, ngõ xóm, khang trang, sạch đẹp; đồng thời treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc tại Nhà văn hóa, các cổng chào thôn, xóm và từng hộ gia đình trước, trong và sau thời gian diễn ra bầu cử.

Trần Trọng Quân
 In trang]